If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Om du är bakom en brandvägg eller liknande filter, vänligen se till att domänerna *. kastatic.org och *. kasandbox.org inte är blockerade.

Huvudinnehåll

Introduktion till primtal och sammansatta tal

Lär dig om primtal och sammansatta tal och öva på att identifiera dessa.

Vi granskar faktorer

Faktorer är heltal som delar ett annat tal jämnt.
1,3,5, och 15 är faktorer av 15 eftersom de alla kan dela 15 utan rest.
15÷1=15
15÷3=5
15÷5=3
15÷15=1
15 har fyra faktorer: 1,3,5 och 15.
Uppgift 1A
Vilken/Vilka av följande tal är faktorer av 17?
Välj alla svar som stämmer:

Alla tal har 1 och "sig själva" som faktorer.
3÷1=3
3÷3=1

Kategorier av tal

Vi kan dela upp nästan alla tal i två kategorier: primtal eller sammansatta tal.

Primtal

Primtal är siffror med exakt 2 faktorer.
Ett primtals enda faktorer är 1 och "sig själv".
7 är ett exempel på ett primtal. Dess enda faktorer är 1 och 7. Det är inte jämnt delbart med något annat heltal.
Vi använder bilder för att visualisera primtal.
Bonden Maxwell gör hönsreden till sina bäst äggläggande höns. Han har 7 höns och funderar på hur han ska ordna redena i rader. Han vill ha lika många reden i varje rad.
Den enda möjligheten är att göra 1 rad med 7 hönsreden.
Inga andra arrangemang skulle ge ett lika stort antal höns i varje rad.
När det bara finns ett möjligt sätt att dela upp ett tal i lika stora grupper, så är det ett primtal.
Uppgift 2A
Är 13 ett primtal?
Välj 1 alternativ:

Sammansatta tal

Sammansatta tal har mer än 2 faktorer.
16 är ett exempel på ett sammansatt tal. Faktorerna för 16 är 1,2,4,8 och 16. Alla dessa tal kan alltså dela 16 jämnt, utan att få någon rest.
Vi använder bilder för att visualisera sammansatta tal.
Bonde Maxwell uppfinnar också en ny äggkartong där han kommer att lagra äggen som hans höns lagt. Han vill att varje kartong rymmer 16 ägg.
Han skulle kunna göra 1 rad med 16 ägg.
Han skulle ochså kunna göra 2 rader med 8 ägg i varje rad.
Eller så kan han göra 4 rader med 4 ägg i varje rad.
Sammansatta tal har mer än ett sätt de kan delas in i lika stora grupper.
Uppgift 3A
Är 15 ett sammansatt tal?
Välj 1 alternativ:

Talet 1

1 passar inte in i någon av kategorierna. Det räknas varken som ett primtal eller ett sammansatt tal.

Öva på primtal och sammansatta tal

Uppgift 4A
Talen 11,17, och 23 är alla
.

Svårare uppgifter om primtal och sammansatta tal

Använd ledtrådarna för att lösa problemen nedan.
Uppgift 5A
Identifiera ett primtal som har 5 på entalsplatsen.
Välj 1 alternativ:

Vill du gå med i konversationen?

Inga inlägg än.
Förstår du engelska? Klicka här för att se fler diskussioner på Khan Academys engelska webbplats.